cro eng
Prije donošenja odluka moramo znati koje su nam opcije.

Investicije

Investicije

Svi misle da znaju što je investiranje. To je ulaganje novca i drugih sredstava u sadašnjosti, s nadom dobitka u budućnosti. Zvuči jednostavno. No znamo li na što sve pritom moramo paziti?

Glavne karakteristike gotovo svih investicija su:

  • dugoročan karakter,
  • vremenski raskorak između ulaganja i efekata ulaganja,
  • međuovisnost investiranja i financiranja,
  • rizik i neizvjesnost.

 

  • Dugoročan karakter. Investicije podrazumijevaju ulaganja u dugoročnu (fiksnu) imovinu, kao i potrebu da se za funkcioniranje takve fiksne imovine osiguraju potrebna sredstva (trajna obrtna sredstva), zbog čega dolazi do dugoročne imobilizacije značajnih financijskih sredstava. Ukoliko dugoročni izvori financiranja za investiciju nisu osigurani, likvidnost društva će biti smanjena, a njegovog poslovanje moguće ugroženo.
  • Vremenski raskorak između ulaganja i efekata ulaganja. Investicijski projekt sastoji se od dva osnovna dijela: investiranja i efektuiranja. U prvom dijelu ulažemo u projekt, koji još ne ostvaruje prinos. Što je prva faza duža, isplativost investicijskog projekta je manja. U drugom dijelu, nakon što se predmet investicije osposobi za generiranje pozitivnih novčanih tokova (primitaka većih od izdataka), poduzeće od ulaganja počinje imati koristi. Koristi se mjere njihovom visinom i vremenskom dinamikom. Što je ostvarivanje efekata ulaganja dalje u budućnosti, to je isplativost projekta manja, što u konačnici projekt može dovesti do razine neisplativosti. 
  • Međuovisnost investiranja i financiranja. Ulaganja u investicijske projekte povezana su s njihovim financiranjem, ali i s financiranjem cjelokupnog poslovanja poduzeća. U razdoblju investiranja nastaju novčani izdaci, koji će biti financirani vlastitim sredstvima ili vanjskim izvorima, pri čemu raspoloživost sredstava mora biti usklađena s dinamikom projekta. U suprotnom, faza investiranja će biti produžena ili će doći do nelikvidnosti. U fazi efekturiranja rokovi povrata financiranja moraju biti usklađeni s dinamikom ostvarivanja prinosa po investiciji. Ukoliko su efekti investicije u danom razdoblju manji od potrebnih, poslovanje društva je opet ugroženo nelikvidnošću. 
  • Rizik i neizvjesnost. Investicije su ulaganja radi ostvarivanja prinosa u dužem budućem razdoblju. Što je to razdoblje dulje, neizvjesnost ostvarivanja planiranih i očekivanih povrata je veća. Najvažniji rizici su: tržišni rizik – imamo li tržište za to što mislimo proizvoditi, jesmo li cjenovno konkurentni; —rizik likvidnosti – jesu li priljevi i odljevi usklađeni u odnosu na projekt, ali i u odnosu na cjelokupno poslovanje; —valutni rizik – u kojim valutama naplaćujemo, a u kojima su obveze koje imamo; —politički rizik – kolika je ugroza investicije neočekivanim političkim događajima; —rizik promjene kamatnih stopa, —rizik promjene poreznih propisa – koliko njihova moguća promjena ugrožava očekivani prinos; —specifični rizici vezani uz pojedine oblike investicije.

Procjena isplativosti svih ovih segmenata se radi kroz budžetiranje kapitala kao sustav planiranja, analize i kontrole namjeravanih investicija. Njegov sastavni dio je procjena novčanih tokova projekta u svim fazama (dinamika investiranja, priljevi i odljevi u fazi efektuiranja, rokovi vraćanja kredita), ocjena profitabilnosti, te valoriziranje svih identificiranih rizika vezanih uz projekt.

Obzirom da novac ima svoju cijenu, identificirani novčani tokovi moraju biti svedeni na sadašnju vrijednost odnosno diskontirani stopom koju definira trošak korištenog kapitala - ona mora biti usklađena s izvorima financiranja i odražavati njihovu tržišnu cijenu odnosno cijenu po kojoj je društvo u mogućnosti dobiti novac za financiranje projekta.

Sve to treba biti uklopljeno u plan postojećeg poslovanja društva, budući da zbog dugoročnog karaktera i njihove niske likvidnosti, investicijski projekti dugoročno određuju financijski položaj i poslovne performanse društva. Zbog toga je pažljivo planiranje očekivanih novčanih učinaka namjeravane investicije, kao i razumno uočavanje rizika i njihovo kvantificiranje ključni čimbenik racionalne investicijske politike.

Tek kad sve to napravimo i napišemo, dobili smo dokument koji se zove investicijska studija, koja predstavlja prvi korak svake investicije.