cro eng
Dobro je biti optimističan, ali je glupo ignorirati rizik.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima

Mnogo nenadanih događaja može ugroziti poslovanje. A poduzetnici se puno češće brinu oko raznih rizika koji mogu nastupiti, nego što poduzimaju aktivnosti usmjerene na njihovo izbjegavanje ili neutraliziranje. 

Opasno je ne imati saznanja o tome što bi sve moglo krenuti krivo: hoće li biti dovoljno novca, ima li konkurent resursa i motivacije da Vas istisne s tržišta, da li je novi proizvod održiv, kakve sve opasnosti nosi novo tržište… ili interno: što ako mi ode ključni čovjek iz prodaje?

Većina poduzetnika ima toliko suženu viziju mogućih “akcija spašavanja” da ih to drži u neprekidnom stanju stresa. Srećom, razumijevanjem rizika stres se bitno smanjuje, otvarajući prostor za pro-aktivne odluke i djelovanje. Stoga je svakako dobro pobrojati rizike koji se mogu desiti sada ili u budućnosti, formalizirati ih u obliku dokumenta, te za svaki rizik predvidjeti aktivnosti kako bi se isti smanjio, izbjegao ili neutralizirao.

Upravljanje rizicima je težak i zahtjevan posao. Analiza poslovnih rizika sastavni je dio procesa planiranja, a postupak uključuje:

  • identifikaciju sadašnjih i budućih rizika vezanih uz poslovanje,
  • uključivanje značajnih rizika u poslovne planove, uz testiranje pretpostavki plana,
  • plan aktivnosti na izbjegavanju nastupa događaja odnosno procjenu alternativnih scenarija i pristupa na saniranju štete,
  • identificikaciju problema dok ga se još može kontrolirati,
  • ispravljanje greške prije nego što trošak bude prevelik.

Zabrinutost poduzetnika ili rizike u poslovanju nije moguće izbjeći. No moguće je kreirati okvir mjera i ponašanja, koji će smanjiti izloženost rizicima, a fokus vratiti poslovanje.